C o n c i e r g e   i n   L i f e s t y l e   D e s i g n
Atelier R Design
Centennial Tower - Raymond Pan + HMC

400 meters tall net-zero centennial tower - Honorable Mention - Raymond Pan + HMC